Misia a poslanie

"Vďaka našim nadšeným ľuďom a skúsenostiam prinášame inovatívne riešenia v komunikácii značiek, ktoré našich partnerov inšpirujú a posúvajú vpred - Innovating the way brands are built."

žijeme hodnotami

Naše hodnoty definujú, čo je pre nás dôležité a náš spôsob podnikania. Sú rozhodujúce pre dosiahnutie našej vízie a napĺňanie nášho poslania:

 

agilní

Aktívne vnímame a okamžite reagujeme na neustále sa meniace prostredie. Vždy nájdeme riešenie v súlade s našimi hodnotami.

priekopnícky

Máme odvahu byť prví a jedineční. Objavujeme nové cesty a riešenia, sme si vedomí rizík, ktoré to prináša a vďaka tomu sme o krok vpred. Sme iniciátormi zmien. 

Abmiciózni

Máme „drive“ neustále sa zlepšovať, vyniknúť a rásť. Stanovujeme si odvážne ciele, sme vytrvalí v ich dosahovaní v súlade s našimi hodnotami. 

zodpovední

Vedome a slobodne preberáme zodpovednosť za svoje rozhodnutia a činy uvedomujúc si ich dôsledky na firmu aj okolie. 

spolupracujúci

Uvedomujeme si, že sme súčasťou celku a každý z nás svojim prístupom a skúsenosťami ovplyvňuje dosiahnutie spoločného cieľa. Na globálnej a lokálnej úrovni spájame naše sily na vytvorenie synergického efektu.

CARAT.
Redefining Media.